Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg
Gagnant Cycle supérieur

Lycée classique Diekirch

Diekirch

Paul Kayser

2e Option radio

Cycle supérieur

Description

Podcast: “Let’s Control Dis (this)”

Dëse Podcast “Let’s Control Dis (this)” zum Thema “matschwetzen, matmaachen, matentscheeden” ass entstan am Kader vun der “Optioun Radio” vum LCD en vue vum “Concours Jeune Journaliste”.

Folgend SchülerInnen hunn heibäi matgewierkt:

 • Liz Schroeder: Moderatorin 1, Interviews
 • Sara Tessaro: Moderatorin 2, Jingle “Let’s Control Dis (this)”
 • Lisa Bürger: Moderatorin 3, Konzept Gespréichsronn
 • Kyle Kieffer: Schnëtt, Gespréichspartner
 • Claire Reding: Bericht “Parteibäitrëtt”
 • Elena Frising: Konzept Gespréichsronn, Bericht “Petitiounen”
 • Cátia Dias: Konzept Jingle “LCD”, Gespréichspartnerin
 • Anastacia Pereira: Gespréichspartnerin
 • Alanis Kostka: Interviews, Gespréichspartnerin
 • Louis Rödel: Interviews, Gespréichspartner
 • Lara Heckemanns: Gespréichspartnerin, Korrektur vun den Texter
 • Jessica Rodrigues: Dokumentatioun, Gespréichspartnerin

Médias

Placeholder media audio

Let's control this