Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg
Gagnant Cycle supérieur

Lycée Aline Mayrisch

Luxembourg

Felix Reuter
Bernard Weis Paul Kruchten Sophie Née

3D1

Cycle supérieur

Description

D’Klass 3D1 aus dem Lycée Aline Mayrisch huet eng Podcast-Reih mam Titel “De Klenge Ris” erstallt. Heiranner hu si Leit interviewt, déi fir si stellvertrietend sinn fir den Engagement vu jonke Leit zu Lëtzebuerg. Si hunn och eng Emfro an der Schoul gemaach, fir eenzel Facteuren vun der Partizpatioun erauszefilteren. Erauskomm ass eng Panoplie vu Méiglechkeeten, wéi jonk Leit kënne matschwätzen, matmaachen a matentscheeden. D’Gäscht an den Interviewen sinn: de M. Sven Clement, d’Mme Carole Chaine, Direktesch vum LAML, d’Mme Sarah Melmer an de M. Andreas Vuori vum SNJ, d’Mme Isabelle Hauffels an de M. Paul Heber vun UNICEF Lëtzebuerg a schliesslech den Emil Weis an de Sam Elsey, engagéiert Schüler aus dem LAML. Vill Spaass beim Lauschteren!

Médias

Placeholder media audio

Podcast - De Klenge Ris 00 - 3D1 LAML

Placeholder media audio

Podcast - De Klenge Ris 01 - 3D1 LAML

Placeholder media audio

Podcast - De Klenge Ris 02 - 3D1 LAML

Placeholder media audio

Podcast - De Klenge Ris 03 - 3D1 LAML

Placeholder media audio

Podcast - De Klenge Ris 04 - 3D1 LAML

Placeholder media audio

Podcast - De Klenge Ris 05 - 3D1 LAML

Placeholder media audio

Podcast - De Klenge Ris 06 - 3D1 LAML

Placeholder media audio

Podcast - De Klenge Ris 07 - 3D1 LAML